AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO serdecznie zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE
dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
SYSTEMY KLASY ERP II W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Zintegrowane systemy klasy ERPII w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem

Trwa rekrutacja na kierunki:
Zintegrowane systemy klasy ERP II w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem Navision

NAV SCM - zarządzanie dostawami - rozpoczęcie od stycznia 2011

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na danej specjalizacji grupa może nie zostać uruchomiona.

Adresaci studiów:

Studia ERP adresowane są głównie do pracowników średniego/niższego szczebla wykorzystujących zawodowo lub przygotowujących się do pracy z systemami ERP, posiadających podstawową wiedzę z obszaru specjalizacji tj.:
 • Logistyka - SCM
 • Finanse – FIN
 • Programowanie – DEV
W ramach specjalizacji omawiane są zagadnienia wymagane na egzaminach certyfikacyjnych Microsoft.

Specjalizacja DEV przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego Microsoft z instalacji i konfiguracji NAV 2009

Specjalizacja FIN przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego Microsoft z finansów w NAV 2009

Specjalizacja SCM przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego Microsoft z logistyki w NAV

Liczba edycji:
 • Zintegrowane systemy ERPII do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem – NAV dedykowane głównie przedsiębiorstwom mikro i małym: 176 h * 3 specjalizacje po 20 os. z podziałem utrzymującym strukturę uczestników z małych, średnich i dużych firm.
  SCM -zarządzanie dostawami
  FIN -zarządzanie finansami
  DEV -rozbudowa i administracja

 • Rozpoczęcie od listopad 2010.


Studia podyplomowe “Zintegrowane systemy ERPII do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem” będą realizowane przy współpracy Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji (MCSK). Firma MCSK zapewni zasoby niezbędne do realizacji warsztatów z wykorzystaniem aktualnych wersji systemów Microsoft Dynamics NAV.

Organizacja zajęć:

Sobota: 8.45-15.45
Niedziela: 8.45-15.45

Zasady rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych) oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rekrutacja dzieli się na nastepujące etapy:
 1. Zgłoszenie: formularz (on-line) zawierać będzie element wywiadu diagnozującego potrzeby szkoleniowe i samoocenę uczestnika. Zebrane informacje posłużą do zbadania rezultatów.
 2. Ocena kandydatów wg kryteriów:
  • wykształcenie: wyższe (weryfikowane na podstawie dyplomu)
  • doświadczenie: min 3 lata (weryfikowane na podstawie CV)
  • zatrudnienie (zaświadczenie od pracodawcy lub ksero odpisu z EDG)
  • kolejność zgłoszeń.
 3. Utworzenie list rankingowych: listy rozstrzygać będą o kolejności przyjęć i ew. miejscach rezerwowych. Pracownicy jednego przedsiębiorstwa stanowić mogą nie więcej niż 20% uczestników w ramach danej edycji. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób z jednej firmy, wszystkie osoby mają prawo wziąć udział w procesie rekrutacji jednak dla uczestników z danej firmy utworzony zostanie podranking.
 4. Kwalifikacja i rejestracja uczestnika w bazie (przyznanie uprawnień do poprawiania danych i podglądu wyników)

Plan studiów

Zintegrowane systemy ERPII do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem – NAV - SCM – zarządzanie dostawami
Zintegrowane systemy ERPII do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem – NAV - FIN – zarządzanie finansami
Zintegrowane systemy ERPII do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem – NAV - DEV – rozbudowa i administracja

W ramach specjalizacji SCM realizowane będą następujące przedmioty:
 1. Podstawy Zarządzania – 12 h
 2. Zarządzanie Projektami Informatycznymi – 32 h
 3. Modelowanie Procesów biznesowych – 8 h
 4. Zarządzanie Łańcuchem dostaw – 32 h
 5. Zaawansowane narzędzia ERP w logistyce – 32 h
 6. Zarządzanie działalnością produkcyjną – 40 h
 7. Seminarium dyplomowe wspólne – 16 h
 8. Seminarium dyplomowe indywidualne – 4h
W ramach specjalizacji FIN realizowane będą następujące przedmioty:
 1. Podstawy Zarządzania – 12 h
 2. Zarządzanie Projektami Informatycznymi – 32 h
 3. Modelowanie Procesów biznesowych – 8 h
 4. Rachunkowość w systemach klasy ERP Microsoft Dynamics – 48 h
 5. Technologia OLAP i BI w analityce finansowej – 46 h
 6. Podstawy międzynarodowych zasad controllingu i sprawozdawczości – 10 h
 7. Seminarium dyplomowe wspólne – 16 h
 8. Seminarium dyplomowe indywidualne – 4h
W ramach specjalizacji DEV realizowane będą następujące przedmioty:
 1. Podstawy Zarządzania – 12 h
 2. Zarządzanie Projektami Informatycznymi – 32 h
 3. Modelowanie Procesów biznesowych – 8 h
 4. Administracja aplikacją klasy ERP Microsoft Dynamics – 24 h
 5. Rozbudowa aplikacji ERP w Microsoft Dynamics – 24 h
 6. Programowanie podstawowe w systemie Microsoft Dynamics – 24 h
 7. Programowanie zaawansowane w systemie Microsoft Dynamics – 32 h
 8. Seminarium dyplomowe wspólne – 16 h
 9. Seminarium dyplomowe indywidualne – 4h

HARMONOGRAMY STUDIÓW

Niebawem

Warunki ukończenia studiow:

 • uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń,
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej – projekt do wykonania przy wsparciu Promotora, zakładający umiejętność praktycznego wykorzystania systemu NAV
 • uczestnictwo w zajęciach – minimum 80% obecności na zajęciach.


Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji kandydatów zostaną Państwo poinformowani o wyniku rekrutacji. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostaną Państwo zaproszeni do podpisania umowy. Warunkiem podpisania umowy z uczestnikiem studiów jest dostarczenie wszystkich wymaganych umową załączników w tym potwierdzenia wpłaty wkładu własnego.

W przypadku nie ukończenia studiów zgodnie z powyższymi warunkami uczestnik zobowiązany jest zwrócić koszt studiów do ich pełnej wysokości ( kwota na wekslu).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny (w przypadku studiów MBA)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy
 • wypis z rejestru działalności gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
 • umowa podpisana w dwóch egzemplarzach
 • weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa na wysokość całego kosztu studiów
 • potwierdzenie wpłaty na rachunek Uczelni wkładu prywatnego

Koszt studiów:

Wpłata od uczestnika: ok. 1080 zł (wysokość wpłaty uzależniona jest od ilości uczestników)
Forma zabezpieczenia udziału przez uczestnika: weksel in blanco obejmujący wysokość całego kosztu studiów wraz z deklaracją wekslową.
Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa