AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO serdecznie zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE
dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
SYSTEMY KLASY ERP II W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

MBA dla kadry IT

Rekrutacja na poniższe kierunki została zamknięta:
MBA dla KAdry IT I edycja
MBA dla KAdry IT II edycja

Adresaci studiów:

Studia MBA kierowane będą do menedżerów IT zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Liczba edycji: 2
I edycja: grudzień 2009- marzec 2011
II edycja: kwiecień 2010 – lipiec 2011
Liczba osób na edycji: 25 z podziałem utrzymującym strukturę uczestników z małych, średnich i dużych firm.

Organizacja zajęć:

Piątek: 17.00-20.30
Sobota: 8.45-15.45
Niedziela: 8.45-15.45

Zasady rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych) oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rekrutacja dzieli się na następujące etapy:
 1. Zgłoszenie: formularz (on-line) zawierać będzie element wywiadu diagnozującego potrzeby szkoleniowe i samoocenę uczestnika. Zebrane informacje posłużą do zbadania rezultatów.
 2. Ocena kandydatów wg kryteriów:
 3. a) formalnych:
  • wykształcenie: wyższe (weryfikowane na podstawie dyplomu)
  • doświadczenie: min 3 lata (weryfikowane na podstawie CV)
  • zatrudnienie (zaświadczenie od pracodawcy lub ksero odpisu z EDG)
  b) dodatkowych:
  • doświadczenie menedżerskie w IT
   Po zakończeniu tej części 35 osób zostanie zaproszonych na test GMAT i rozmowę kwalifikacyjną.
  • Test GMAT odbedzie sie 16 listopada, godz. 15.00, Aula I, bud. C
 4. Utworzenie list rankingowych: listy rozstrzygać będą o kolejności przyjęć i ew. miejscach rezerwowych. Pracownicy jednego przedsiębiorstwa stanowić mogą nie więcej niż 20% uczestników w ramach danej edycji. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób z jednej firmy, wszystkie osoby mają prawo wziąć udział w procesie rekrutacji jednak dla uczestników z danej firmy utworzony zostanie podranking.
 5. Kwalifikacja i rejestracja uczestnika w bazie (przyznanie uprawnień do poprawiania danych i podglądu wyników)

Plan studiów:

  Nazwa przedmiotu
 1. Zajęcia integracyjne
 2. Ekonomia menedżerska
 3. Podstawy zarządzania
 4. Rachunkowość finansowa i zarządcza
 5. Statystyka w biznesie
 6. Zachowania organizacyjne
 7. Marketing
 8. Prawo cywilne i handlowe
 9. Finanse przedsiębiorstw
 10. Zarządzanie strategiczne
 11. Systemy wspomagania decyzji
 12. Strategie e-biznesu
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 14. Negocjacje
 15. Corporate Social Responsibility
 16. Przywództwo
 17. Symulacyjna gra menedżerska
 18. Analiza finansowa projektów doradczych
 19. Projekt doradczy (realizacja w II i III semestrze)

 20. Przedmioty do czesciowego wyboru w III semestrze (max. 8, czas trwania 12-16 godzin na jeden przedmiot)
 21. Zarządzanie firmami o strukturze sieciowej
 22. Zarządzanie dynamiczne
 23. Business Inteligence Agency
 24. Wdrożenie SAP R/3
 25. System CRM – istota i zastosowanie
 26. Przepływ informacji w zintegrowany system informacyjny BPSC
 27. SAS ABM – rachunek kosztów działań
 28. SAS FM – Zarządzanie finansami
 29. Zarządzanie projektami IT
 30. Audyt systemów informatycznych
 31. Modelowanie procesów
 32. Budżetowanie przedsięwzięć
 33. Problemy prawne e-biznesu
 34. Zarządzanie zasobami Internetu
 35. Tworzenie infrastruktury IT przedsiębiorstwa
 36. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 37. Projekt doradczy - konsultacje
 38. RAZEM – 600 godz.

Warunki ukończenia studiów:

 • uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń,
 • napisanie i obrona projektu doradczego,
 • uczestnictwo w zajęciach – minimum 80% obecności na zajęciach.
Studia zakończą się obroną projektu dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego.

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji kandydatów zostaną Państwo poinformowani o wyniku rekrutacji. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostaną Państwo zaproszeni do podpisania umowy. Warunkiem podpisania umowy z uczestnikiem studiów jest dostarczenie wszystkich wymaganych umową załączników w tym potwierdzenia wpłaty wkładu własnego.

W przypadku nie ukończenia studiów zgodnie z powyższymi warunkami uczestnik zobowiązany jest zwrócić koszt studiów do ich pełnej wysokości ( kwota na wekslu).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny (w przypadku studiów MBA)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy
 • wypis z rejestru działalności gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
 • umowa podpisana w dwóch egzemplarzach
 • weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa na wysokość całego kosztu studiów
 • potwierdzenie wpłaty na rachunek Uczelni wkładu prywatnego

Koszt studiów:

Wpłata od uczestnika: ok. 2630 zł (wysokość wpłaty uzależniona jest od ilości uczestników)
Forma zabezpieczenia udziału przez uczestnika: weksel in blanco obejmujący wysokość całego kosztu studiów wraz z deklaracją wekslową.
Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa